معرفی

مشخصات فردی

ایوب حلوائی

نام - نام خانوادگی : ایوب   حلوائی

پست الکترونیکی : a_halvaee@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه بیرمنگام انگلستان

سوابق اجرایی

در دانشگاه آزاد اسلامی سابقه اجرایی ندارم.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مواد

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مواد

مرتبه علمی : استاد

پایه : 30

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-01

ایوب حلوائی
ایوب حلوائی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مواد
مرتبه علمی :
    استاد
^